Ky artikull nuk përmban asnjë referim. Për pasojë, besueshmëria në të lë për të dëshiruar. Ndihmoni të shtojmë burime sipas udhëzimeve të përshkruara te Ndihmë:Referimi.


Kurani (arabisht القرآن = al-qurʾān = lexim, recitim) është shkrimi i shenjtë i fesë islame, i cili sipas besimit mysliman, përmban fjalë për fjalë zbulesën e Zotit ndaj profetit islamik Muhamed nëpërmjet engjëllit Xhibrail (Gabriel).

 • Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Falenderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve!
Bamirësit të përgjithshëm, Mëshirëbërësit!
Sunduesit në ditën e gjykimit!
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te Ti kërkojmë ndihmë!
Udhëzona për në rrugën e drejtë!
Në rrugën e atyre, të cilët i begatove me të mira, jo në të atyre që kundër veti tërhoqën hidhërimin, e as në të atyre që e humbën veten!
 • Të Allahut janë edhe (anët nga) lindja dhe perëndimi, dhe kahdo që të ktheheni, aty është anë e Allahut. Vërtetë, Allahu është i gjerë (në bujari) e i dijshëm.
Sure 2:115
 • E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet, pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata Mua dhe le të më besojnë Mua.
Sure 2:186
 • Është fakt se në krijimn e qiejve e të tokës, në ndërrimin e natës e të ditës, të anijes që lundron në det që u sjell dobi njerëzve, në atë shi që lëshon Allahu prej së lart e me të ngjall tokën pas vdekjes së saj dhe përhap në të nga çdo lloj gjallese, në qarkullimin e erërave dhe reve të nënshtruara mes qiellit e tokës, (në të gjitha këto), për një popull që ka mend ka argumente.
Sure 2:164
 • Nuk është tërë e mira (e kufizuar) të ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose perëndimi, por mirë si e vërtetë është ajo e atij që i beson Allahut, ditës s1% gjykimit, ëngjëjve librit, pejgamberëve dhe pasurinë që e do, ua jep të afërmëve, bonjakëve, të varfërve, udhëtarëve, lypësve dhe për lirimn e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqerit dhe të tillët janë ata të devotshmit.
Sure 2:177
 • Thuaj: Ne i kemi besuar Allahut, edhe asaj që na u zbrit neve edhe asaj që i është zbritur Ibrahimit (Abrahamit), Ismailit, Is-hakut, Jakubit (Jakobit) dhe pasardhësve. Edhe asaj që i është zbritur Musait (Moisiut) dhe Isait (Jezusit), edhe asaj që u është zbritur të gjithë pejgamberëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kurrfarë dallimi në mes tyre dh ne vetëm Atij i jemi dorëzuar.
Sure 3:84
 • (Përkujto o i dërguar) Kur Allahu tha: O Isa,Unë pë të marr ty, po të ngris tek Unë, po të shpëtoj prej (sherrit të) atyre që nuk besuan. E ata që besuan të ty, do të t'i ngrisë lart mbi ata që nuk besuan deri në ditën e kijametit, pastaj vetëm tek Unë është kthimi juaj, e Unë gjykoj mes jush për atë që kundërshtoheshit.
Sure 3:55
 • Vërtet, ata që besuan, ata ishin jehudi, krishterët sabejët (kishin lëshuar fenë e adhuronin ëngjëjt), kush besoi prej tyre (sinqerisht) Allahun, dhe botën tjetër dhe bëri vpra të mira, ata e kanë shpërblimin te Zoti i tyre. Pr ta nuk ka frikë as nuk kanë përse të pikëllohen(pasiqë besuan Allahun, librat, të dërguarit në mesin e të cilëve Muhammedin).
Sure 2:62
 • Ata edhe thanë: "Kurrsesi nuk ka për të hyrë kush në xhennet (parajsë), përveç atij që është jehudi ose i krishterë!" Ato janë fantazi të tyre! Thuaju: "Sillni argumentin tuaj (çka thoni) po qe se jeni të drejtë.
Sure 2:111

Dialogët Redakto

Slloganet Redakto

Thënie për të Redakto

 • Elif, Lamë, Mimë. - Ky është libri që nuk ka dyshim në të (sepse është prej Allahut) është udhëzues për ata që që janë të devotshëm. - Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen (namazin) dhe prej asaj që Ne u kemi dhënë, ata japin (zeqatë, sadaka etj.). - Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t'u shpall Ty, dhe në atë që është shpallur para teje dhe që janë të bindur plotësisht për (jetën a ardhshme në) botën tjetër (ahiretin). - Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. - E ata që mohuan (Kur'anin dhe Muhammedin), për ta është njësoj ua tërhoqe vërejtjen apo nuk ua tërhoqe, ata nuk besojnë. - Allahu ua mbylli atyre zemrat dhe në të pamurit e tyre ka një perde,e ata kanë një dënim të madh.
Sure 2:2-7
 • Elif, Lamë, Ra.(ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhërin e Zotit t'i nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë;(t'i nxjerrësh prej errësirës) në rrugë të Fuqiplotit, të Falenderuarit.
Sure 14:1

Thënie të atribuara gabimisht Redakto

Referime Redakto

Shiko edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto

Wikilibrat ka materiale në lidhje me:


Wikipedia ka një artikull në lidhje me:


Wikimedia Commons ka materiale multimediale në lidhje me: