JO AKTIV


Ky përdorues është një robot i menaxhuar nga とある白い猫 (diskutimet).

Administratorë: në qoftë se ky robot funksionon keq ose shkakton dëme, robot&wpBlockExpiry=indefinite&wpAnonOnly=0&wpEnableAutoblock=0&wpCreateAccount=0&wpBlockReason=Bot%20malfunctioning:%20 bllokojeni.